X CLOSE
เที่ยวอย่างสนุก มีความสุขทุกที่ ทุกเวลา กับ ฟ้าสวยแทรเวล
TAT LICENSE NO. 11-4662

About us

ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟ้าสวย แทรเวล
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้ถือกาเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมทั้งมีใจรักในงานด้านบริการ จึงมีการรวมตัวของบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ทางานกันอย่างมืออาชีพ และยังดารงความเชื่อมั่นในด้านธุรกิจท่องเที่ยวมาจวบจนปัจจุบัน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/04662
เป็นผู้ดาเนินธุรกิจท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (DOMESTIC TOUR) รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ทั้งบริษัทเอกชนและห้างร้าน รวมทั้งจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานให้กับองค์กรภาครัฐต่างๆ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร Walk Rally , Team Building , Sport Day , Event งานเลี้ยง งานสังสรรค์

ด้วยศักยภาพในการติดต่อประสานงาน จากทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้บริการจัดนาเที่ยวเส้นทางต่างๆ รอบโลก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์จีน, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์พม่า, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์อเมริกา, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์อียิปต์, ทัวร์รัสเซีย และอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก
(OUT BOUND) เราก็พร้อมยินดีให้บริการ ไม่ว่าแบบกรุ๊ปเหมา ดูงาน พักผ่อน ฮันนีมูน

อีกทั้งเรายังมี (STUDENT TOUR) ให้บริการด้านทัศนศึกษาสาหรับเยาวชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการจดจา ทาให้เยาวชนเกิดความเข้าใจในการเรียน การสอน มากยิ่งขึ้น ภายใต้การดูแล จากทีมงานที่มีความรู้และความสามารถ พร้อมสร้างความสนุกสนานตลอดการเดินทาง

ประวัติ ห้างหุ้นส่วนจากัดฟ้าสวย แทรเวล (FAHSUAY TRAVEL LTD.,PART)

ก่อตั้ง : เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (ชาระเต็ม)
กรรมการผู้จัดการ : นางสาวอิสรีย์ เฉิดมนูเสถียร
ผู้จัดการแผนก DOMESTIC TOUR : นายธิติวัฒน์ เลิศรัฐสุวรรณ
ผู้จัดการแผนก OUT BOUND : นางสาวนิภาวรรณ บัวทิม

ทีมงานฟ้าสวย แทรเวล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสให้บริการและสร้างความสุข สนุกสนาน พร้อมรอยยิ้มให้กับทุกท่านในทุกๆครั้งที่ท่านคิดอยากจะพักผ่อนหรือท่องเที่ยว

ขอขอบคุณทุกท่าน